Videoukážky

VYKUROVANIE A POTRUBIA

Praktický a výkonný nástroj na spracovanie projektovej dokumentácie vykurovania a potrubí.
Hlavnými prínosmi je jednoduchosť 2D spracovanie, výpočty a rozsiahla databáza značiek i výrobcov.

Prepojenie na výpočty od spoločnosti PROTECH

 • Odovzdanie informácií o miestnostiach z výkresu do tepelných strát.
 • Meranie rozmerov miestností a konštrukcií z výkresu do tepelných strát.
 • Rozmiestenie navrhnutých vykurovacích telies vo výkrese.
 • Odovzdanie informácií o potrubných rozvodoch a vykurovacích telesách z výkresu do programu DIMOS (v DIMOSe sa načítajú spotrebiče, vetvy a automaticky očíslujú jednotlivé úseky).
 • Popis spotrebičov a rozmerov potrubia vo výkrese navrhnutých programom DIMOS.

Databáza značiek

 • Databáza obsahuje cca. 1.200 značiek a 6 výrobcov (31 výrobcov vykurovacích telies).
 • Vykurovacie telesá (v kombinácii s katalógmi od spoločnosti PROTECH je k dispozícii cca. 70.000 vykurovacích telies od rôznych výrobcov)
 • Kotly, zásobníky, čerpadlá atď. (obecné značky a databázy od rôznych výrobcov)
 • Schematické a podrobne vykreslené armatúry (prírubové, medziprírubové, meracie atď.)
 • Podrobne rozkreslené potrubné tvarovky (kolená, t-kusy, odskoky atď.)
 • Stupačky a ďalšie pomocné značky

Práca s vykurovacími telesami

 • Vkladanie navrhnutých telies z tepelných strát od spoločnosti PROTECH
 • Vkladanie telies z databázy CADKONu (v kombinácii s katalógmi od spoločnosti PROTECH je k dispozícii cca. 70.000 vykurovacích telies od rôznych výrobcov)
 • Dodatočná editácia rozmerov, výrobcu, ventilu atď
 • Jednoduchý popis vykurovacích telies

Kreslenie potrubia

 • K dispozícii je množstvo typov potrubí ako napr. prívodné, spätné, plyn, kondenzát atď
 • Kreslenie je rozdelené na:
  • Hrubý náčrt potrubných rozvodov
  • Podrobné spracovanie (práca s rozmermi, izoláciou, návrh pomocou programu DIMOS od spoločnosti PROTECH atď.)
 • Popis rozmerov potrubí
 • Vkladanie armatúr, redukcií, stupačiek atď
 • Podpora pre kreslenie podrobných výkresov potrubia (napr. výkresy kotolní a strojovní)

Kreslenie rozvinutých schém

 • Číslovanie stupačiek a definície jednotlivých vetiev v pôdoryse
 • Automatické vytvorenie rozvinutých schém aj s popísanými spotrebičmi

Špecifikácie

 • Tvorba legiend do výkresu (použité potrubie, armatúry atď.)
 • Tvorba špecifikácií do programov MS Excel, Word alebo do obecného textového súboru (špecifikácie vykurovacích telies, dĺžka potrubí podľa DN, armatúry atď.)

Ďalšie pomôcky

 • Zjednodušená práca s hladinami
 • Vkladanie odkazov, bublín, formátov papiera, pečiatok atď
 • Rozšírené možnosti kótovania (výškové kóty, kóty oblúkov s rádiusom atď.)
 • Rozšírené typy čiar (vonkajší plyn, parovod, teplovod atď.)
 • Tvorba legiend situácií

Základný rozsah funkcií CADKON-u TZB-T 2D

Systém hladín a práca s mierkami

V module Kúrenie a potrubia je pripravený systém hladín a farieb, ktorý si môžete ľubovoľne upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pri štarte CADKONu si najskôr nastavíte takto pripravený systém hladín (šablónu) a zvolíte mierku výkresu. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek v priebehu práce meniť (prevádzať hladiny alebo zmeniť mierku).

Vkladanie značiek do výkresu

Pri vkladaní značiek do výkresu si pri každom prvku môžete vybrať z pripravených vkladacích bodov, nastaviť pohľad na značku (pôdorys, bokorys a nárys), zvoliť možnosť viacnásobného vkladania atď. Jednotlivé značky môžete za seba tiež pripájať (využitie je napr. pri postupnom skladaní kanalizačných trás za seba).

Prepojenie na výpočty

CADKON spolupracuje s výpočtovými modulmi spoločnosti PROTECH. Ide predovšetkým o odovzdanie informácií zo stavebného výkresu do výpočtu tepelných strát, vkladanie spotrebičov z obsiahlych katalógov a návrh vykurovacích sústav.

Práca s vykurovacími telesami

Pri vkladaní vykurovacích telies do výkresu môžete rozmery a ďalšie nastavenia zadávať z klávesnice alebo využiť rozsiahlu databázu telies podľa výrobcov (cca. 70.000 položiek). Pri už vložených telesách možno dodatočne meniť ich rozmery, výrobcu atď. alebo možno tieto telesá popísať vo výkrese.

Kreslenie potrubia

V CADKONu je pripravené množstvo potrubí (prívodné, spätné, plyn, chladenie atď.), pri ktorých môžete zadať materiál, rozmer, označenie vetvy atď. Z takto pripraveného pôdorysu možno jednoducho vytvoriť rozvinuté schémy, popísať rozmery alebo celú zákazku odovzdať na ďalšie spracovanie do výpočtového programu DIMOS od spoločnosti PROTECH. CADKON obsahuje tiež podporu pre kreslenie podrobných výkresov kotolní strojovní atď. Pre tieto prípady je pripravená rozsiahla databáza potrubných tvaroviek a armatúr alebo možnosť jednoduchého vykreslenia zložitých potrubných trás zo schematicky nakreslených čiar pomocou AutoCADu.

Špecifikácie

V CADKONe máte možnosť vytvoriť legendu použitých potrubí a značiek alebo vytvoriť podrobnú špecifikáciu do programov Word a Excel. V tejto špecifikácii sa zobrazia konkrétne informácie, ako sú napr. označenie, súčty dĺžok potrubia, kusovník, ceny, materiál atď. Samozrejmosťou je možnosť zlúčiť vyhodnotenie z viacerých výkresov (napr. ak máte každé podlažie nakreslené v samostatnom výkrese) do celkovej špecifikácie.
 

Odkazy