Vlastnosti

MODELOVANIE KONŠTRUKCIÍ

Všetky nástroje umožňujú rýchlu a efektívnu prácu pri návrhu konštrukcie, pričom od začiatku je dôležitá presnosť vytváraného 3D modelu, pretože z neho bude AdvanceSteel následne generovať všetky zostavné a dielenské výkresy. Advance Steel poskytne užívateľovi veľkú knižnicu konštrukčných prvkov a funkcií pre návrh ako sú napríklad:

 • bežné priemyselné profily
 • špeciálne profily
 • bežné rámy a strechy
 • schodiská, zábradlia, rebríky vrátane stykov
 • nosníky zkružené, zvárané a premenné výšky prierezu
 • nástroje pre modelovanie plechov, vrátane ohýbaných, zapletených a kónických

Advance Steel dokáže pracovať v 2D alebo 3D pohľade, podľa zvyku užívateľov a podľa typu modelovanej konštrukcie. Podporuje všetky základné funkcie AutoCADu® (uchopovacie body, uzlové body, kópie, pretiahnutie). Ďalej ponúka knižnice parametrických automatických stykov (viac ako 300) a možnosť vytvorenia špecifických prípojov vďaka nasledujúcim funkciám:

 • polygonálny výpal plechu a nosníka (vyzámkovanie, výrezy, podľa USS, na os, pod uhlom...)
 • vloženia a rozmiestnenie skrutiek, dier a tŕňov s hlavou
 • spájanie dielov zvarom

Advance Steel zabezpečuje automatické rozpísania (položiek i dielcov). Pomocou parametrov v dialógových paneloch môže používateľ nastaviť predponu položiek, metódu rozpísania, počiatočné číslo a jeho prírastok. Advance Steel potom vykoná finálnu kontrolu a overenie: kolízie prvkov, stavebno technickú kontrolu, konzistenciu položiek jednotlivých prvkov (výroba, dodávka a montáž) ...

Znalostné inžinierstvo: Advance Steel obsahuje novú adaptívne technológiu, ktorá veľmi uľahčuje a urýchľuje vytváranie stykov. Pred vytvorením styku AdvanceSteel analyzuje či sú parametre spojenia medzi vybranými objekty uložené v užívateľskej tabuľke vykonávaného styku (do ktorej boli kedykoľvek v minulosti uložené) a aplikácie potom ponúkne styk s optimálnymi (v minulosti už použitými) parametre a vzhľadom na polohu v konštrukcii. (* Dostupné len pre určité typy stykov a štandardov)

NOVÝ NÁSTROJ PRE NÁVRH PRÍPOJOV

Advance Steel teraz vie navrhnúť alebo zhodnotiť základné typy prípojov. Pre vytvorenie prípoja používateľ zadá zaťaženie a Advance Steel rýchlo navrhne alebo posúdi prípoj. Do modelu je automaticky vložený správny typ a počet skrutiek, hrúbka plechu, atď, a vytvorí sa výpis výpočte!

Advance Steel je tiež CAD softvér pre pre oceľové konštrukcie z plechov. Napr. len dve kliknutia zaberie kónického plechu medzi dvoma objektmi AutoCADu (kružnica, štvorec, atď) alebo medzi dvoma profily s rôznymi priemermi.Výkresy pre tieto tvary sa automaticky získajú z ich rozvinuté reprezentácie.

AUTOMATICKÁ TVORBA VÝKRESOV

Keď je 3D model konštrukcie dokončený, tak AdvanceSteel ponúka celú radu automatických funkcií pre vygenerovanie všetkých potrebných dielenských a montážnych výkresov. Užívateľ si môže vybrať z veľkého zoznamu formátov (napr. A0-A4, ANSI ...) a šablón s rôznymi nastaveniami rozvrhnutie a kótovacieho štýlu, do ktorých sa budú výkresy generovať. Výkresy sú vytvorené ako samostatné súbory DWG, objekty sú automaticky popísané a okótování.Vzhľad výkresov možno prispôsobiť podľa specidických požiadaviek pomocou nástroja Správca výkresových štý

 • Prehľadové - projekčné a montážne sestavné výkresy
 • Ľubovoľné izometrickej pohľady na model konštrukcie s rôznymi možnosťami opisu objektov. 2D pohľady a rezy, kotevné a strešné plány, s (alebo bez) opisom a kótami.
 • Dodatočné a detailné pohľady, napríklad v prípade komplikovaných stykov, kotvenie sa základy ...
 • Flexibilita vo voľbe spôsobu znázornenie pohľadov / rezov / detailov na výkresoch.

DIELENSKÉ VÝKRESY

 • dielenské výkresy jednotlivých dielov (položky) a hlavných častí (dielca)
 • automatické generovanie dielenských výkresov pomocou tzv procesov – v zodpovedajúcim výkresovém štýle a s rozmiestnením na potrebný počet formátov
 • všetky diely sú okótování a popísané požadovanými informáciami
 • kóty môžu byť reťazové alebo od základy (iv kombinácii)
 • funkcia pre výkres rozvinu trubiek (šablóny) a ohýbaných plechov
 • potrebné rezy hlavným dielom sú vytvárané automaticky

KONEČNÉ ÚPRAVY VÝKRESOV

 • Dodatočný pohľad alebo rez možno vytvoriť priamo z vygenerovaného výkresu
 • Možnosť zmeniť mierku, skrátenie a znázornenie objektov vo výkrese
 • Kóty môžu byť dodatočne upravené alebo pridané ďalšie (napr. aj oblúkové, uhlové ,...).
 • Rýchle vloženie ďalších opisov objektov s nastaviteľným obsahom na dáta zadané v modeli

SPRÁVA DOKUMENTOV

Kedykoľvek po dokončení modelu konštrukcie môžu byť vytvorené výpisy materiálu a súbory pre NC stroje. Užívateľ si môže vybrať z preddefinovaných formátov výpisu materiálu alebo si možno vytvoriť vlastné: nastaviť obsah, vložiť logo, upraviť triedenie

Správca dokumentov je užívateľsky príjemný, integrovaný nástroj pre centralizovanú správu výkresov a výpisov materiálu, ktorým môžete ušetriť veľa času, napríklad využitím náhľadu na vygenerované výkresy alebo tlačou výpisov materiálu.