DT+ pre AutoCAD Architecture

Rozšírenie programu AutoCAD Architecture zohľadňujúce miestne zvyklosti kreslenia, zamerané na objektové modelovanie budov a efektívne vytváranie výkresovej dokumentácie. Zahŕňa nevyhnutné úpravy zobrazenia stavebných prvkov, nastavenie prostredia, knižnice stavebných prvkov, vlastné parametrické prvky, a množstvo utilít využiteľných pre 2D kreslenie i 3D modelovanie. Súčasťou je aj obsiahla knižnica zariaďovacích predmetov.

Pripravené zobrazenie objektov

Zobrazenie stavebných objektov (dverí, okien, schodísk..) bolo v DT+ nastavené a rozšírené tak, aby zodpovedalo našim normám a potrebám miestnych projekčných kancelárií. Dvere majú os s popisom šírky a výšky, okná sa dajú zobraziť dvoma čiarami, alebo je upravená vstupná čiara a popis schodiska. Veľkým uľahčením sú tiež pripravované tzv. konfigurácie zobrazenia podľa bežne používaných typov stavebných výkresov. Odpovedajúcim spôsobom je upravené zobrazenie stavebných objektov, značky rezov, bublín, pôdorysných a výškových kót i podrobnosť a veľkosť kót.

Správa podlažia v jednom výkrese

Samostatnou kapitolou programovej ponuky DT+ je alternatívna podpora pre správu podlažia v jednom výkrese. Prináša možnosť ovládať podlažie riedením vzdialenosti jednotlivých objektov alebo zapínaním hladín. Na základe zvoleného štandardu hladín je potom v menách hladín automaticky rozlišované označenie podlažia. To dáva možnosť nastaviť odlišnú vzdialenosť podlažia pre každý výkres výkresového priestoru. Samozrejmosťou sú tiež praktické funkcie ako je popis prvkov do rôznych podlaží., filtrovanie výberov prvkov podľa podlažia, možnosť vypnúť alebo izolovať podlažia ukázaním prvkov.

Bubliny a tabuľky výplní zo schémami

Pri priraďovaní položiek oknám a dverám DT+ automaticky odsleduje prvky rovnakých rozmerov a typov a priradí im rovnaké čísla , odčíta schémy a výplne, rozmery a názvy prvkov. Ďalšie parametre je možne priradiť ihneď alebo dodatočne. Pre uľahčene vyplnenia ponúka DT+ pre každý parameter históriu zadaných hodnôt. Pomocou správcu je možne dáta hromadne upraviť alebo previesť prečíslovanie položiek. Rovnako odpočítanú schému je možne ručne upraviť a opatriť napr. kótami. Výsledkom je tabuľka, kde sa ihneď odrazia prevedene úpravy z výkresu. Spolu zo schémami je ju možné exportovať do Excelu.

Popisy, odkazy

Novy funkcia vytvárania popisov, odkazov a združených odkazov úplne odpovedá potrebám každodennej praxe bez ohľadu na charakter výkresu. Podpora MV TEXT (viac pohľadový text), ktorú má DT+, sú textové poznámky, ktoré môžu mať rôznu veľkosť a vlastnosti v závislosti na zvolenú konfiguráciu zobrazenia.

Prehľadné ovládanie príkazov

DT+ ponúka prehľadný a do najmenších detailov prepracovaný spôsob ovládania najčastejšie používaných kombinácií príkazov, a to tak originálnych, ako aj vlastných. Podporu pre vytiahnutie steny ku streche, nakreslenie strechy, vloženie otvoru do dosky či tabuľku okien a dverí vyvoláte jedným kliknutím na ľahko zapamätateľnú ikonu.

Strešné okná s knižnicou VELUX a ROTO

Podporu pre konštruovanie strešných okien možno rozdeliť na dve oblasti. Prvá sa zameriava na definíciu strešného okna určitých parametrov, druhá umožňuje vložiť strešné okno (alebo aj zostavy viacerých strešných okien naraz) do strechy. Pripravenú knižnicu typových radov okien výrobcov VELUX a ROTO si môžete sami rozširovať. Okrem vlastného rozmeru okna si tiež volíte ďalšie konštrukčné detaily (napr. typ ostenia, rozmery rámov, typ otvárania). Spôsob vloženia strešného okna do strechy možno určiť podľa toho, či požadujete zadať pôdorysný bod vloženia alebo poznáte výšku dolnej či hornej hrany okna na streche. Okná vložené do strechy môžete dodatočne meniť, a to ako ich polohu, tak aj typ a rozmery. Tabuľka strešných okien obsahuje výpis všetkých použitých okien vo výkrese.

Kreslenie dosky a otvoru do dosky

Funkcie pre kreslenie dosky nakreslia dosku zadanej hrúbky. Tvar možno definovať tromi spôsobmi: postupným zadávaním rohových bodov, výberom krivky obecného tvaru alebo výberom stien, nad ktorými požadujete dosku nakresliť. Do dosky môžete vložiť otvor tak, že 2D zobrazenie obsahuje aj príslušnú značku prestupu zodpovedajúcu normovej zvyklosti.

Definície a správa podlaží

Možnosť výškovo si rozdeliť navrhovaný objekt podľa podlaží ocení každý užívateľ. Názov podlažia, konštrukčná a svetlá výška, hrúbka stropnej dosky, prípadne natočenie podlažia sú informácie, ktorými definujete podlažie. Tzv. správca podlaží potom umožňuje podlažia a predovšetkým objekty k nim prislúchajúce ovládať (tj. vypínať či zapínať, kopírovať alebo mazať).

Obecné funkcie

Integrovaný prehliadač CKVIEW, nakreslenie vrstevnice na streche v zadanej výške, podpora pre kreslenie výškových kót, knižnice prvkov (napr. stien, komínov, okien a dverí) patrí k obecným funkciám DT+.

Okná a dvere so zalomeným ostením

Členenie okenných rámov, konštruovanie dverí do zalomeného ostenia, popis okien a dverí podľa STN patrí k nevyhnutným podporám, ktoré Vám DT+ ponúka.

Kreslenie izolácie v 2D

Funkcie na kreslenie tepelnej izolácie a hydroizolácie nakreslí v stavebnom výkrese tvar zodpovedajúci Vami vybranému typu izolácie. Izoláciu možno editovať príkazmi AutoCADu, aj dodatočne meniť jej hrúbku či tvar.

Knižnica MV blokov a ovládanie

Rozsiahla knižnica pripravených MV blokov plne korešponduje s objektovou technológiou. To znamená, že zobrazenie bloku automaticky zodpovedá aktuálnemu pohľadu na výkres. Prehľadné vkladanie blokov s možnosťou zmeny rozmerov, funkcie pre editáciu do výkresu už vložených blokov a opätovné uloženie do knižnice dokresľujú celkový komfort toho, čo DT+ obsahuje. Pre následné vizualizácie pomocou produktu 3D Max je naviac pripravená väzba pre jednoduché priraďovanie materiálov podľa farieb.

Odkazy