ADVANCE DESIGN

Zoznámte sa s výpočtovým softwarom, ktorý predstavuje
cenovo výhodnú alternatívu oproti iným výpočtárskym programom pre statikov

 1. cenovo prijateľný
 2. celosvetovo rozšírený
 3. aj v českom jazyku

Nadväzuje na AdvanceSteel (oceľ) a Advance Concreate (železobetón). Dosiahnite novú úroveň projektovania pomocou Advance Design. Rýchle a jednoduché modelovanie, vynikajúce sieťovanie a výpočet konečných prvkov spracovanie výsledkov. Návrh železobetónových konštrukcií, oceľových konštrukcií a moderné užívateľské rozhranie.

Advance Design bol vyvinutý s ohľadom na potreby profesionálov v stavebnom priemysle, ktorí vyžadujú kvalitné riešenie pre statickú analýzu a návrh oceľových, železobetónových a drevených konštrukcií v súlade s poslednou verziou Eurokódov* (EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 a Ec8).

Ľahká komunikácia pomocou nového GTC formátu!

Umožňuje výmenu modelov medzi aplikáciami a tiež synchronizáciu modelov, bez straty dát a bez opakovaného zadávania informácií.

Rýchle a jednoduché modelovanie

Spôsob znázornenia prvkov ako "čiarový", "skryté hrany" alebo "realistický". Uchopovacie body prvkov umožňujú rôzne operácie: predĺženie, pretiahnutie a orezanie, kopírovanie, posun atď. Použitie viacerých výrezov umožňuje súbežnú prácu v niekoľkých pohľadoch a rôznych spôsoboch znázornenia. Schopnosť vkladať prvky v 2D pracovnej rovine alebo v užívateľsky definovanom súradnicovom systéme (karteziánska alebo polárny) Koncept podlaží: vloženie stĺpu jedným kliknutím, vloženie steny dvoma kliknutiami
 

Vynikajúce sieťovanie a výpočet konečných prvkov

 • široká škála typov lineárnych prvkov: prepínacie káble, väzníky, škáry, atď
 • pokročilý nástroj pre sieťovanie: obdĺžniková sieť alebo Delaunayova triangulácia pre sieťovanie, konečné prvky s 3, 4, 6 alebo 9 uzly, zahustenie siete, nástroje pre vyhladzovanie, všeobecné parametre sieťovania
 • statické, dynamické, nelineárnej analýzy, atď
 • rozšírenie výpočtovej schopnosti vďaka zdokonalenej správe pamäte

Spracovanie výsledkov

 • automatické spracovanie a aktualizácia všetkých typov výsledkov (Konečné prvky, železobetón, oceľ) v jednotnom prostredí
 • niekoľko metód spracovania: grafické výsledky, výsledné krivky, diagramy napätie, statické správy
 • záznam grafických animácií, buď zo vstupného modelu, alebo z analytického modelu
 • plne prispôsobiteľný dizajn statických správ: štýly, tabuľky a grafické obrázky, titulné stránky, užívateľský text, atď

Technológia “Výslednej pamäte” Ako funguje?

Keď je v pamäti ukladaný grafický náhľad, Advance Design neukladá iba aktuálnu snímku, ale celkový kontext v ktorom bol náhľad generovaný: zorný uhol, priblíženie, filter zobrazených prvkov, farby a charakteristiky zobrazenia, typ výsledkov (izo - hodnoty deformácií, hodnoty potrebnej plochy výstuže, napätie s faktorom zväčšenia), zaťažovacie stavy, jednotky, atď. Pohľad uložení pomocou tejto technológie je možné vložiť do statickej správy, ktorej celkový obsah (aktuálne okrajové podmienky, výsledky, grafické náhľady) môže byť tiež uložený v pamäti. Počas každej iterácie výpočtu, Advance Design automaticky obnoví všetky grafické náhľady a prepíše statickú správu za použitia určených kritérií.

Návrh železobetónových konštrukcií

 • koncept "šablóny návrhu" sa počíta zoskupovaním prvkov podľa ich návrhových vlastností: trieda betónu, krytia betónu, atď
 • výpočet potrebných prierezov výstuže lineárnych a plošných prvkov
 • určenie 3D interakčných diagramov na ľubovoľných prierezoch
 • výpočet stupňov vystuženie
 • celkové statické správy obsahujú výsledky výpočtu betónových konštrukcií

Návrh oceľových konštrukcií

 • koncept "šablóny návrhu" počíta sa zoskupovaním prvkov podľa ich návrhových vlastností: zamedzenie bočného boulení, overenie priehybu, atď
 • optimalizácia tvarov počnúc knižnicou preddefinovaných tvarov a použitie automatizovaného výpočtového cyklu: výpočet MKP, postupná optimalizácia "Listy tvarov" - umožňujú náhľad výsledkov návrhu vybraného oceľového prvku v samostatnom dialógu
 • celkové statické správy obsahujú výsledky výpočtu oceľových konštrukcií

Moderné užívateľské rozhranie

 • rozšírené možnosti prispôsobenia pracovného priestoru
 • ukotvenie a uvoľnenie rôznych komponentov pracovného prostredia pomocou ukazovateľov ukotvenia
 • možnosti zobrazovania, skrývania a automatického skrývania komponentovpracovného prostredia
 • rozšírené možnosti nastavenia pomocníka k ikonám

Kompatibilita

 • Microsoft
 • Advance Design je dostupný aj pre Windows XP®, Windows Vista a Windows7 x64. To umožňuje užívateľom výpočty na rozsiahlych modeloch s vysokými nárokmi na operačnú pamäť a výrazne znižuje čas výpočtu.

ArcelorMittal

GRAITEC a ArcelorMittal podpísali zmluvu o strategickom partnerstve s cieľom rozšíriť softvérové riešenie GRAITEC pre projekciu a uľahčiť prístup konštrukčných kancelárií a projektantov oceľových konštrukcií k produktom ArcelorMittal.

Advance Design poskytuje možnosť definovať prelamované nosníky v 3D modelu a ich návrh podľa EC3 pomocou modulu ArcelorMittal.