CADKON Krovy

Rozšírenie pre program AutoCAD Architecture zamerané na parametrické kreslenie drevených konštrukcií krovov s efektívnym vytváraním výkresovej dokumentácie, plne zohľadňuje miestne zvyklosti a normu kreslenia výkresov. Modul Krovy nadväzuje na základné rozšírenie DT+ programu AutoCAD Architecture.

Kreslenie prvkov krovu

S podporou kreslenia krokiev, väzníc, klieštin, hambálkov či stĺpikov vytvoríme do strechy ADT konštrukciu krovu. Prvky kreslíme jednotlivo alebo skupinovo (vkladáte do plochy segmentu). CADKON dohliada na logické väzby medzi prvkami. Krokva je vždy vzťahovaná k hornej alebo dolnej strešnej rovine, pomúrnica leží na hornej hrane steny, stĺpik podopiera väznicu a zároveň leží na tráme. Využitie objektovej technológie je názorné pri kreslení nárožnej a úžľabnej krokvy. Pre jednotlivé polohy krokvy prednastavíme zodpovedajúce typy zakončení, ktoré sa automaticky menia podľa aktuálnej polohy krokvy. V zložitejších prípadoch (zavetrovanie) využijeme funkciu na kreslenie obecného tvaru prvku. Praktické uplatnenie nájde predovšetkým funkcia pre vytvorenie výmeny pre komín, strešné okno či vikier.

Bezproblémové zmeny krovu

Dodatočná zmena tvaru strechy znamenala dosiaľ vo väčšine prípadov nové nakreslenie krovu. Teraz sa všetky úpravy premietnu do konštrukcie krovu. Ak zmeníme uhol sklonu niektorej zo strešných plôch, upraví sa všetky prvky, ktorých sa zmena týka (sklon krokví, dĺžka klieštin atď.). Ak pretiahneme pôdorysnú dĺžku časti strechy, doplní sa v tejto oblasti krov. Logické väzby zostávajú zachované. Takže po zmene výšky strechy „nevisí“ väznice vo vzduchu, ale naďalej ju podopiera stĺpik s novou výškou. Krov možno meniť aj po prvkoch vrátane zmeny dĺžky, profilu a typu zakončenia. Všetky editácie sa vykonávajú bežnými príkazmi AutoCADu.

Popis a tabuľka

Popis obsahuje typ prvku, profil, dĺžku, ale aj položku. Položkovanie prebieha automaticky dvoma spôsobmi, ktoré možno nastaviť. Prvý, jednoduchší spôsob rozlišuje len typ a profil prvkov. Druhý spôsob je podrobnejší a priraďuje novú položku aj prvkom rozdielnej dĺžky. Tabuľka prvkov tiež obsahuje podrobný výpis materiálu vrátane prierezu. Všetky zmeny v konštrukcii sa automaticky premietnu do popisov a tabuliek.

Systémové požiadavky

CADKON Krovy má rovnaké nároky na konfiguráciu počítača ako verzia AutoCADu Architecture, na ktorej je CADKON Krovy používaný. Je potrebných iba 20 MB voľného miesta na disku.

Produktový leták