Základný rozsah funkcií modulu Vykurovanie

Systém hladín a práca s mierkami

V module Kúrenie a potrubia je pripravený systém hladín a farieb, ktorý si môžete ľubovoľne upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pri štarte CADKONu si najskôr nastavíte takto pripravený systém hladín (šablónu) a zvolíte mierku výkresu. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek v priebehu práce meniť (prevádzať hladiny alebo zmeniť mierku).

Vkladanie značiek do výkresu

Pri vkladaní značiek do výkresu si pri každom prvku môžete vybrať z pripravených vkladacích bodov, nastaviť pohľad na značku (pôdorys, bokorys a nárys), zvoliť možnosť viacnásobného vkladania atď. Jednotlivé značky môžete za seba tiež pripájať (využitie je napr. pri postupnom skladaní kanalizačných trás za seba).

Prepojenie na výpočty

CADKON spolupracuje s výpočtovými modulmi spoločnosti PROTECH. Ide predovšetkým o odovzdanie informácií zo stavebného výkresu do výpočtu tepelných strát, vkladanie spotrebičov z obsiahlych katalógov a návrh vykurovacích sústav.

Práca s vykurovacími telesami

Pri vkladaní vykurovacích telies do výkresu môžete rozmery a ďalšie nastavenia zadávať z klávesnice alebo využiť rozsiahlu databázu telies podľa výrobcov (cca. 70.000 položiek). Pri už vložených telesách možno dodatočne meniť ich rozmery, výrobcu atď. alebo možno tieto telesá popísať vo výkrese.

Kreslenie potrubia

V CADKONu je pripravené množstvo potrubí (prívodné, spätné, plyn, chladenie atď.), pri ktorých môžete zadať materiál, rozmer, označenie vetvy atď. Z takto pripraveného pôdorysu možno jednoducho vytvoriť rozvinuté schémy, popísať rozmery alebo celú zákazku odovzdať na ďalšie spracovanie do výpočtového programu DIMOS od spoločnosti PROTECH. CADKON obsahuje tiež podporu pre kreslenie podrobných výkresov kotolní strojovní atď. Pre tieto prípady je pripravená rozsiahla databáza potrubných tvaroviek a armatúr alebo možnosť jednoduchého vykreslenia zložitých potrubných trás zo schematicky nakreslených čiar pomocou AutoCADu.

Špecifikácie

V CADKONe máte možnosť vytvoriť legendu použitých potrubí a značiek alebo vytvoriť podrobnú špecifikáciu do programov Word a Excel. V tejto špecifikácii sa zobrazia konkrétne informácie, ako sú napr. označenie, súčty dĺžok potrubia, kusovník, ceny, materiál atď. Samozrejmosťou je možnosť zlúčiť vyhodnotenie z viacerých výkresov (napr. ak máte každé podlažie nakreslené v samostatnom výkrese) do celkovej špecifikácie.
 

Odkazy